பொய்கையாழ்வார்,பூதத்தாழ்வார் ,பேயாழ்வார் – அயோநிஜக்குடி
குலசேகராழ்வார்-சேரன்குடி
பெரியாழ்வார் – வேயர்குடி
நம்மாழ்வார்- காரியார்குடி
திருமழிசையாழ்வார்-பிரம்பன்குடி

மேற்கண்ட அஞ்சு (ஐந்து )குடிக்கொரு சந்ததி – ஆண்டாள்

Advertisements