1. ஆனுகூல்ய சங்கல்பம்
2.ப்ராதிகூலய வர்ஜனம்
3.மஹா விச்வாஸம்
4.கார்ப்பண்யம்
5.கோப்த்ருத்வ வர்ணம்

Advertisements