சிக்ஷை,வ்யாகரணம்,சந்தஸ், நிருக்தம்,ஜோதிஷம்,கல்பம் ஆகியவை வேதத்தின் ஆறு அங்கங்கள் ஆகும்

Advertisements