11.உறவாரென்னஒட்டவுணர்ந்தவரென்ன

12.உற்றாராரென்னஉற்றது முன்னடியாரென்ன

13.தகப்பனாராரென்னதெய்வ நாயகனென்ன

14.தாயாராரென்ன

ஸ்ரீ வரமங்கையென்ன

15.புக்கவிடம் எவ்விடமென்னவானமாமலையென்ன

Advertisements