ஸ்ரீ கதாதர பட்டரால் செய்யப்பட்ட க்ரந்தங்கள் 1 – 16 வரை

1.ப்ராமாண்யவாதம்

2.அவச்சேதகதாநிருக்தி

3.வ்யுத்பத்திவாதம்

4.மூலகதாதரீயம் சப்தகண்டம்

5.உபாதிவாதம்

6.பஞ்சலக்ஷணீ

7.சதுர்தலக்ஷணீ

8.சித்தாந்தலக்ஷணம்

9.பக்ஷதா

10.அவயவக்ரந்தம்

11.ஸாமான்யநிருக்தி

12.ஸர்வபிசார ஸாமன்யநிருக்தி

13.ஸாதாரண அஸாதாரண அனுபஸம்ஹாரி,விரோத க்ரந்தங்கள்

14.ஸத்ப்ரதிபக்ஷம்

15.பாதக்ரந்தம்

16.பதவாக்ய ரத்னாகரம்

17.சதகோடி மைசூர் ராம சாஸ்திரிகள்

18.சதகோடி கண்டனம் திருப்புட்குழி ஸ்ரீ க்ருஷ்ண தாதாசார்யர்

19.சதகோடி கண்டனம் மைசூர் ஸ்ரீ அனந்தாழ்வார்

20.சதகோடி மண்டனம் சோகத்தூர் ஸ்ரீ விஜயராகவாசார்யர்

மேற்கண்டவை ந்யாய, மீமாம்ஸா சாஸ்த்ர க்ரந்தங்களைப் பற்றிய ஒரு விளம்பரம் ,திருவரங்கம் பெரிய கோயில் இதழில் 1950களில் வந்தவை

Advertisements