சீர் திருவரங்கா போற்றி
ஆர் திரு உறையூர் அன்பா போற்றி
பொழிலார் கரம்பனூர் புயலே போற்றி

எழிலார் திருவெள்ளறையாய் போற்றி
இஞ்சி சூழ் அன்பில் ஈசா போற்றி
தஞ்சை மாமணித் தளியாய் போற்றி
புள்ளம் பூதங்குடியாய் போற்றி
நள்ளம் திருப்பேர் நம்பீ போற்றி
ஆதனூர் எழுந்தருள் ஸ்ரீதரா போற்றி

Advertisements