அ)

1.அக்கசூத்திரம் – ருத்ராக்ஷ மாலை

2.அக்கமாலிகை – ருத்ராக்ஷ மாலை – அக்கமாலிகை விழைந்து புனை …………அழகியோர்(திருக்காளத்தி பூ.)

3.அக்கமாலை – செபமாலை

4.அக்கவடம் – ருத்ராக்ஷ மாலை

5.அக்குச்சரி – கையில் அணியும் சங்கு வளை ( Shell Bracelet)

6.அக்குவடம் – சங்குகளைக் கோர்த்து கழுத்திலோ இடுப்பிலோ அணியும் மாலை ( பெரியாழ்வார் திருமொழி – 1.8.2,அக்குவடம் உடுத்து ஆமைத்தாலி பூண்ட அனந்தசயனன் )  A string of shell beads worn on the neck or waist

7.அக்கொழுங்கு – கழுத்தில் அணியும் சங்கு மணிமாலை (  A string of shell beads)

8.அகடச்சக்கரம் – அரைபட்டிகை

9.அகலமணி – மார்பில் அணியப்படும் மணிகள் பதித்த அணிகலன் வகை ( Like the ones worn by Kings in T.V.Serials like Ramayana Mahabharatha etc.,)

10.அகளசூடம் – தலையின் உச்சியில் அணியும் அணிகலன் ( An Ornament worn on the Head)

11.அகி – மகளிர் கால்களில் அணியும் ஒலியெழுப்பும் சிலம்பு ( A pair of Tinkling anklets worn by women)


12.anggavalayam  அங்கவலயம் பாம்பின் தலை வடிவத்தில் உள்ளதும் பூட்டும் வாயைப் பெற்றதுமான வாகுவலயம் -An armlet worn on the upper arm with a front piece resembling the Cobra’s Head ( Seen in movies like Troy,Benhur etc.,)

13.Angarakkai –  அங்கரக்கை = தாயித்து

14.அங்கிலி-அங்குலி நவரத்தினங்களால் ஆன அங்கிலி இரண்ட

15.அங்குரீயகம் – மோதிரம்  Ring worn on a finger 16.angguli அங்குலி – கை கால் விரல்களில் அணியப்படும் மோதிரம் Finger ring / Toe ring

 

11.akki அக்கி –

Advertisements