தேரு முனிவர்களேத்துமனுதினம்

தெய்வ வடமலை மெய்வதரி

நாருமதுரை யயோத்தி பாடி

நைமிசாரண்யமுஞ் சேர்த்தி

வீறுடை கோவர்த் தனமும் – பிரிதி

பாற்கடலும் துவரை லோசனமும்

கூறியசாளக் கிராமமுஞ் சிங்கவேள்

குன்றமொடுபக ரின்னமம்மா – கண்ட

மென்னுங் கடிநகர் சொன்னமம்மா (கும்)

 

Advertisements